Hur genomförs barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys genomförs för att bevaka barn och ungas intressen i en planeringsprocess i samband med förändringar av den fysiska miljön. Vid initiering av en barnkonsekvensanalys genomförs analysen bäst i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Eftersom analysen kräver att nya samarbetsformer utvecklas kan processen vara tidskrävande, det är därför viktigt att planera genomförandet i god tid. Det finns analyser som har tagit flera år, exempelvis utbyggnaden av Älvstranden i Göteborg där man arbetat med barnperspektivet i form av konferenser, seminarier, utbildningar och publikationer. Fördelen blir mer genomtänkta och förankrade förslag både hos stadsplanerarna och hos dem som berörs av förslagen. Eftersom de förslag som presenteras redan har stöd kan genomförandet undgå överklaganden och motverka en fördröjning av planeringsprocessen. Detta försäkrar att förändringarna i den fysiska miljön tar hänsyn till barnens bästa både nu och i framtiden.

Innan en barnkonsekvensanalys genomförs är det viktigt att undersöka hur frågan är aktuell för barn och unga. Det behövs ta ställning till hur barnperspektivet ska beaktas och hur deras perspektiv ska inkluderas i planförslaget. Inför barnkonsekvensbeskrivningen är det rekommenderat att genomföra en inventering. 

Inventeringen ska ge svar på följande frågor:

  • Hur fungerar platsen idag för barn och unga utifrån ett barnperspektiv?
  • Vilka kvalitéer och brister finns?
  • Vad vet vi, vad behöver vi ta reda på?
  • Vem ska vi fråga?
  • Hur inhämtas barn och ungas synpunkter?

En barnkonsekvensanalys ska innehålla två olika perspektiv: barnperspektiv och barnens perspektiv. Barnperspektiv innebär ett perspektiv där barn sätts i fokus men även barnets eget perspektiv. Barnperspektiv kan således användas för att uppmärksamma vilka konsekvenser olika beslut får för barn, samt för att få bättre verktyg och underlag inför förändringar. Genom att också utgå från barns perspektiv så tydliggörs att barnets egna upplevelser är värd att ta i beaktning.

Inför beslut som grundas i en barnkonsekvensanalys bör man fråga vilka grupper av barn det är som påverkas. Beslut kan få inverkan på några få individuella barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskild definierad grupp av barn. Det individuella barnets bästa kan således komma i konflikt med det bästa för en grupp med barn.

Barnkonventionen yrkar på att barns bästa ska beaktas och analyseras i alla de beslut som berör barn. Barnen i fråga har kunskap om sin egen situation, därför behöver vi lyssna på barnen för att ta del av denna kunskap. När barn och unga ska inkluderas i planprocessen är det viktigt att de barn som främst berörs av planförslaget frågas. Om barnperspektivet ska tas fram via dialog ska samtalet ske på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt, de barn och unga som deltar ska informeras om vad deras delaktighet gäller.

För att barnen ska kunna medverka i dialogprocessen måste de förstå syftet och målet med aktiviteten, de ska veta vem som beslutade om deras medverkan och varför. Det är viktigt att barnet får en meningsfull roll och att barnet kan välja att delta eller inte, efter att syftet beskrivits. Det är även viktigt att barnet får ett sammanhang i gruppen för att känna sig bekvämt, accepterat för att kunna delta effektivt.

Inför att barn och unga bjuds in är det viktigt att ramarna för arbetet är tydliga så de vet vad innebörden av dialogen är och att det är tydligt vad barnens synpunkter ska användas till. Efter att barnen deltagit är det viktigt med återkoppling.

Övergripande riktlinjer att ha i åtanke när barn medverkar vid sammankomster för planering:

  • Barnet förstår syftet och målet med aktiviteten
  • Barnet vet vem som beslutade om deras medverkan och varför
  • Barnet har en meningsfull roll
  • Barnet kan välja att vara med – eller välja att stå utanför – efter att ha fått aktiviteten beskriven

Barnperspektivet ska inte alltid fångas genom dialog, utan barns erfarenheter och villkor kan inkluderas genom befintlig forskning, information och/eller genom vuxenexperter. Barn vet inte alltid sitt eget bästa, det är den vuxnes roll att hjälpa barn att uttrycka sina synpunkter och villkor.