Hur genomförs barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys genomförs för att bevaka barn och ungas intressen i en planeringsprocess i samband med förändringar den fysiska miljön. Vid initiering av en barnkonsekvensanalys genomförs analysen bäst i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Eftersom analysen kräver att nya samarbetsformer utvecklas och att tid för samarbete med barn planeras in så kan processen vara tidskrävande. Vissa analyser har tagit flera år, exempelvis utbyggnaden av Älvstranden i Göteborg där man arbetat med barnperspektivet i form av konferenser, seminarier, utbildningar och publikationer. Fördelen blir att förslagen blir mer genomtänkta och förankrade både hos stadsplanerarna och hos dem som berörs av förslagen. Eftersom de förslag som presenteras redan har stöd så kan genomförandet undgå överklaganden och motverka en fördröjning av planeringsprocessen.

En barnkonsekvensanalys ska innehålla två olika perspektiv: barnperspektiv och barnens perspektiv. Barnperspektiv innebär ett perspektiv där barn sätts i fokus men även barnets eget perspektiv. Barnperspektiv kan således användas för att uppmärksamma vilka konsekvenser olika beslut får för barn, samt för att få bättre verktyg och underlag inför förändringar. Genom att också utgå från barns perspektiv så tydliggörs att barnets egna upplevelser är värd att ta i beaktning. Dock bör det framhållas att barn kanske inte alltid vet sitt eget bästa och det är den vuxnes roll att hjälpa barn att uttrycka sina synpunkter och villkor.

Inför beslut som grundas i en barnkonsekvensanalys bör man fråga vilka grupper av barn det är som påverkas. Beslut kan få inverkan på några få individuella barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskild definierad grupp av barn. Det individuella barnets bästa kan således komma i konflikt med det bästa för en grupp med barn.

Övergripande riktlinjer att ha i åtanke när barn medverkar vid sammankomster för planering:

  • Barnet förstår syftet och målet med aktiviteten
  • Barnet vet vem som beslutade om deras medverkan och varför
  • Barnet har en meningsfull roll
  • Barnet kan välja att vara med – eller välja att stå utanför – efter att ha fått aktiviteten beskriven

 

(Göteborgsstad, BKA Barnkonsekvensanalys: barn och unga i fokus 1.0, s.12, 2011)