Checklista för barnkonsekvensanalys

Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas med.

Kartläggning – Vilken data finns att tillgå och behöver den kompletteras?
Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske. Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Kunskapsunderlaget kan ge svar på vilka grupper av barn frågeställningen berör och kan ha konsekvenser för, samt vilka grupper av barn som kan undantas.
Beskrivning – Vad är syftet? Vilka barn berörs? Vilka synpunkter har barnen?
Analys – Intressekonflikter, barnets bästa och vinster
Prövning – Barnens bästa väger tyngst
Utvärdering