Vare sig det gäller förtätning inom befintliga bostadsområden, utveckling av utemiljö eller planering av en ny park så tas olika gruppers behov och intressen i beaktning. Fastighetsägaren vill hålla nere kostnader, pendlaren vill ha nära till kollektivtrafik och cyklisten vill ha bra cykelvägar. Barn och unga utgör en stor del av befolkningen vars behov och intressen sällan inkluderas i utvecklingen av staden. Barn och unga får inte rösta, de representeras inte av lobbygrupper och de bjuds sällan in till samrådsmöten. Möjligheterna till påverkan är nästan uteslutande anpassade för vuxna, vilket leder till att vuxnas behov och intressen prioriteras. Därför används barnkonsekvensanalys för att säkerställa att barn och ungas behov lyfts fram i stadsplanering.

Nyttjandet av sin närmiljö skiljer sig mellan vuxna och barn. I jämförelse med vuxna så begränsas barns rörelse i större utsträckning av hur deras fysiska omgivning är utformad. Att ha möjligheten att påverka stadsutvecklingen och få sina behov tillgodosedda är en viktig del i att uppnå ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. Att som barn ha möjlighet att upptäcka sin närmiljö till fots och på cykel är en naturlig del av att utvecklas till en självständig individ. I planeringssamanhang handlar det ofta om att barn och unga ska ha en trygg plats i form av lekplatser eller skolgårdar, men eftersom denna grupp rör sig i hela utemiljön är det viktigt att inkludera dem i planeringsprocesserna. En stadsplanering som värnar om och underlättar för att barn på ett säkert sätt kan röra sig mellan hem, skola, aktiviteter och vänner stimulerar både barns fysiska välmående och barns självständighet. 

Det finns flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när en barnkonsekvensanalys ska genomföras. Det är exempelvis viktigt att undersöka hur frågan är aktuell för målgruppen, hur barnperspektivet ska beaktas och tas in samt vilken metod som ska användas för att lyckas. Om barnperspektivet ska lyftas fram via dialog måste samtalet ske på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt, det är viktigt att barnen eller ungdomarna inkluderas i hela processen.

Barnkonsekvensanalys är sprungen ur Förenta nationernas (FN) barnkonvention. FN:s barnkonvention innebär en generell vägledning och ett nödvändigt underlag vid barnkonsekvensanalys. Artiklarna i barnkonventionen menar att alla barns bästa ska beaktas samt att barn ska få uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem och deras närmiljö. Barnkonventionen blev svensk lag år 2020 för att säkerställa barns rättigheter samt för att barnkonventionen ska tas i beaktande av alla samhällets verksamheter.